VZN

Všeobecné záväzné nariadenia Obce Slovenské Nové Mesto

ZOZNAM

 1. VZN č.1 o miestnych poplatkoch na území obce Slovenské Nové Mesto
 2. VZN č.2 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovenské Nové Mesto
 3. VZN č.3 o záväznej časti Územného plánu obce Slovenské Nové Mesto
 4. VZN č.4 – zrušené !
 5. VZN č.5 o chove, vodení a držaní psov na území obce Slovenské Nové Mesto
 6. VZN č.6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Slovenské Nové Mesto
 7. VZN č.7, ktorým sa určuje školský obvod pre žiakov ročníkov 1-4 a ročníkov 5-9 obce Slovenské Nové Mesto a ročníkov 1-9 s vyučovacím jazykom maďarským
 8. VZN č.8 o poskytovaní dotácií na území obce Slovenské Nové Mesto
 9. VZN č.9 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Slovenské Nové Mesto
 10. VZN č.10, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok na správu registratúry OcÚ Slovenské Nové Mesto
 11. VZN č.11 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby poskytované občanom obce v domácnostiach v obci Slovenské Nové Mesto
 12. VZN č.12 o financovaní originálnych kompetencií obce Slovenské Nové Mesto na úseku školstva a školských zariadení
 13. VZN č.13 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Slovenské Nové Mesto
 14. VZN č.14 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Slovenské Nové Mesto
 15. VZN č.15 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Nové Mesto

Dodatok č.1 k VZN č.15 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Nové Mesto

 1. VZN č.16 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Slovenské Nové Mesto
 2. VZN č.17 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovenské Nové Mesto
 3. VZN č.18 o určení názvov ulíc v obci Slovenské Nové Mesto
 4. VZN č.19 o organizácii miestneho referenda

 

pdf

VZN č.3 o záväznej časti ÚPN

Size : 1.16 mb
Hits : 63