rada školy

Rada školy:

Predseda:

Mgr. Miroslava Štofková – poslanec obecného zastupiteľstva

Členovia:

p. uč. Henrieta Mlynarčíková – za pedagogických pracovníkov

p. Izabela Capová – za nepedagogických pracovníkov

p. Michaela Kaliničová  - za rodičov

p. Silvia Petríková  - za rodičov