projekty a krúžky

 ZŠ - projekty a krúžky

 

1 PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ZŠ ZAPOJENÁ

          Naša škola je zapojená do projektu INFOVEK. Asociácia projektu zapožičala škole 5 žiackych a 1 učiteľský PC, ktoré sú už vlastníctvom školy. Počítačová učebňa je využívaná počas výchovno - vzdelávacieho procesu, práca na PC žiakov veľmi zaujíma a motivuje. V popoludňajších hodinách je učebňa využívaná zamestnancami školy.

ZŠ sa prostredníctvom aktívneho záujmu perspektívnej učiteľky zapojila do dlhodobého projektu MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH v oblasti IKT technológii. Touto cestou získala ďalších 5 PC a 1 dataprojektor.

 V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do projektu „PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV.“ Škola získala notebook.

Naša ZŠ sa zapojila od začiatku školského roka 2012/2013 do projektu „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“. Daný projekt prináša podchytenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom pedagogického modelu celodenného výchovného systému. Škola získala dve interaktívne tabule, multifunkčnú kopírku s tlačiarňou, notebooky, vybavenie do kuchynky (elektrický sporák, mikrovlnku, kuchynský robot, fritézu, kuchynský riad), hudobné nástroje, zosilovače, záhradnícke potreby, spotrebný materiál na výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie a tvorivú prácu so žiakmi v CVS v rámci krúžkovej činnosti, písacie potreby, kancelárske papiere, prázdne CD a DVD.

V školskom roku 2013/2014 sa naša ZŠ zapojila do projektu „ELEKRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA “, ktorého koordinátorom na škole bude Bc. Jozef Demeter. Vďaka danému projektu škola môže bezodplatne užívať digitálnu techniku (interaktívnu tabuľu, tablety).   

V  školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili vďaka učiteľovi telesnej výchovy - Bc. J. Demeterovi do národného projektu „ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY“. Vďaka školeniam k projektu bol spomínaný učiteľ vedený k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova stala pre deti atraktívnejšou.                     

2  KRÚŽKY A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ

      Pozornosť okolitých dedín pri slávnostných príležitostiach obce Slovenské Nové Mesto púta svojím vystúpením  rómsky súbor - Mladosť pod vedením Bc. Jozefa Demetera. Kultúrne vystúpenia folklórneho súboru Novomestský strapček (tance, spev i veľavravné scénky zo života obce) vedie pani učiteľka Mgr. Zdislava Švandová. Žiaci ZŠ predvádzajú svoje schopnosti a talent počas vystúpení na obecných oslavách pod vedením pani učiteľky Mgr. Zdislavy Švandovej, Mgr. B. Mihókovej (Deň úcty k starším, Mikuláš, MDŽ, 1. máj – Tokaj v Európe a Dedovizeň atď.). Kultúrnym programom prispieva aj pobočka ZUŠ zastúpená vedúcou pobočky - pani učiteľkou I. Zselenákovou, Dis. art a pánom učiteľom Š. Baloghom. Žiaci pod ich vedením pripravujú vystúpenia hry na keybord, gitaru či flautu.

Každoročne sa zapájame aj do recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín. Tento rok ju má na starosti p. učiteľka Mgr. Lenka Vojtková. 

 

Deťom ponúkame v rámci záujmových útvarov širokospektrálne možnosti:

Záujmovú útvary = krúžky v školskom roku 2017/2018

    Mladý záchranár  – Mgr. Ľ. Kaliničová,

    Prípravné cvičenia na monitor– Bc. A. Čorosová,

    Poznávanie a ochrana prírody - Mgr. L. Vojtková

    Krúžok ľudových piesní, tancov a scénok  - Mgr. Z.  Švandová

    Tvorivá dramatika - Denisa Demeterová

    Mladí rómski muzikanti - Bc. Jozef Demeter