NP TSP

Terénna sociálna práca

Obec Slovenské Nové Mesto sa zapojila do projektu Terénna sociálna práca v obciach  od 01. 04. 2016.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu životnej úrovne znevýhodnených obyvateľov Obce Slovenské Nové Mesto s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.

V našej obci terénnu sociálnu prácu vykonáva 1 terénna sociálna pracovníčka (TSP) - Mgr. Andrea Tóthová  a 1 terénna pracovníčka  (TP) - Viktória Želenáková. Sociálnu prácu vykonávajú v súlade s príslušnými sociálnymi zákonmi a odbornými poznatkami, v súlade s princípmi terénnej sociálnej práce a etickými zásadami sociálneho pracovníka.

Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka:

- Poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov

- Poradenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb (šatstvo, potraviny, bývanie)

- Mapovanie prostredia – vytváranie sociálnej mapy

- Krízová intervencia v ťažkých životných situáciách

- Uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klienta v inštitúciach

- Osveta a propagácia zdravého životného štýlu – čistota okolia, zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom, pravidelná návštevnosť u lekára, očkovanie, riadne užívanie liekov

- Spolupráca s inštitúciami – škola (pri predvolávaní rodičov do školy, pri kontrole dochádzky, záškoláctva), lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice), úrad práce a sociálnych vecí (oddelenie ochrany detí, sociálna kuratela, dávky v hmotnej núdzi, dôchodky, sociálne dávky), polícia, súdy, exekútorské úrady (dohody o splátkovom kalendári), pošta, sociálna poisťovňa

- Poradenstvo v oblasti zamestnania (písanie žiadostí, hľadanie kontaktov na internete)

- Podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich problémov

- Administratívne činnosti vyplývajúce z práce TSP/TP (vypĺňanie terénnych denníkov, spisy klientov, spracovanie výkazu pracovných činností, mesačné správy)