komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Na základe uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Slovenské Nové Mesto, zo dňa 10.12.2014 boli zriadené komisie:

            Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

            verejných funkcionárov.:

PredsedníčkaAnna Suváková

Členovia – Renáta Gorová, Peter Petro

Komisia pre ochranu verejného poriadku:

Predseda – Ing. Marián Žižkovič

Členovia – Vojtech Bitlányi, Peter Petro