denný poriadok

USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ

 

   7:00 - 9:00        - schádzanie detí

                            - hry a hrové činnosti

                            - individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity

                            - edukačné aktivity

                            - individuálne jazykové chvíľky

                            - ranný kruh-rozhovory, diskusie

                            - pohybové a relaxačné cvičenia

  

    9:00 - 9:30      - hygiena , desiata

 

    9:30 - 11:45    - edukačné aktivity ( výtvarné, hudobné, hudobno -pohybové,

                              grafomotorické, dramatické, atď...)

                            - hry a hrové činnosti a aktivity

                            - pohybové a relaxačné cvičenia

                            - príprava na pobyt vonku

                            - pobyt vonku

 

    11:45 - 12:30   - hygiena, obed

   

    12:30 - 14:45   - odpočinok

 

    14:45 - 15:00   - hygiena, olovrant

 

    15:00 - 16:30   -  hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania

                                a predstáv detí, navodené priamo i nepriamo usmernené),

                             - individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity

                             - edukačné aktivity

                             - individuálne jazykové chvíľky

                             - hodnotenie dňa, ukončenie aktivít