charakteristika školy

 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

       Materská škola v Slovenskom Novom Meste je škola bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec Slovenské Nové Mesto. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od troch do šesť rokov. Pri výchove a vzdelávaní  sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre pedprimárne vzdelávanie (ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie).  

  

      Materská škola v Slovenskom Novom Meste sa nachádza na hlavnej ulici, takže na ňu vplývajú rušivé elementy – hlavnej komunikácie smerom na Kráľovský Chlmec. Pozemok v rozlohe cca ---- sa vyznačuje krásnym ,, dinosaurovským mestečkom´´ s umelým trávnikom a rôznými drevenými domčekmi,šmýkalkou a závesnými hojdačkami. Súčasťou vonkajšieho areálu školy je aj pieskovisko, ktoré je prikryté pri neprítomností. Terasu využívame pri nepriaznivom počasí aj na edukačné aktivity, ktoré vykonávame vonku.

        Materská škola dvojtriedna MŠ. Deti sú rozdelené do dvoch skupín- tried. Slniečko 1 -  navštevujú deti od 3-4 rokov, v skupine Slniečko 2 – deti od 5 -6 rokov .Každá skupina – trieda, má aj vlastnú spálňu, ktorú vlastne počas dopoludňajšej edukácie využívame aj ako telocvične.Nachádza sa tu krásna zrekonštruovaná umyvárka s detskými toaletami, rozdelenými na chlapčenskú a dievčenskú časť.Máme priestrannú jedáleň, kde sa uskutočňujú každodenné stravovacie návyky detí, spoločne obe triedy.V lete r. 2016 bol zrekonštruovaný vstupný areál MŠ, kdesa vytvoril krásny priestor na tzv. šatne pre obe skupiny. Tak isto v roku 2016 boli zrekonštruované sociálne zariadenia,šatne  pre pedagogický personál jako aj miestnosť pre školníčku so šatňou a sociálnym zariadením.