Cenník

CENNÍK stravného v školskej jedálni

 Školská jedáleň i výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Výška stravného sa určuje podľa finančných pásiem určených MŠ SR platných od 01.09.2011.

Naše zariadenie je zaradené do 2. finančného pásma.

Materská škola:  Desiata  0,26 €    Obed  0,64 €      Olovrant  0,22 €   SPOLU: 1,12 €

Základná škola :                                Obed  0,95 €

Zamestnanci a ostatní :                   Obed  1,12 €

 

Platby za obedy

Úhrada za  odobraté obedy zo školského stravovacieho zariadenia sa uskutočňuje na základe predloženého vyúčtovania, ktoré predloží riaditeľka zariadenia prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca jednotlivým zariadeniam. Stravu je potrebné uhradiť vždy do 5- tich pracovných dní nasledujúceho mesiaca takto :

                                  Dôchodcovia a pracovníci OcÚ  do pokladne obce

                                  Pracovníci ZŠ a rodičia detí zo ZŠ – riaditeľke ZŠ

                                  Pracovníci MŠ a rodičia detí z MŠ – zástupkyni riaditeľky MŠ

                                  Pracovníci ŠJ – riaditeľke ŠZZ.

 

PRIHLASOVANIE NA STRAVU PREBIEHA CEZ ČIPOVÝ SYSTÉM, z tohto dôvodu je potrebné :

odhlásiť zo stravy a prihlásiť na stravu deti v materskej škole :

deň predtým alebo najneskôr do 8.00 hodiny ráno osobne v materskej škole,

resp. na telefónnom čísle MOBIL  MŠ 0917 469 

alebo pevná linka materskej školy  6792146.

Odhlasovanie zo stravy a prihlasovanie na stravu žiakov v základnej škole je potrebné v uvedený deň najneskôr do 8. hodiny ráno osobne v základnej škole, resp. na telefónnom čísle základnej školy 056/6792 114, resp. na mobilnom čísle 0917469329.

V prípade, že rodič neodhlási dieťa zo stravy – bude mu strava započítaná,

V prípade, že rodič nanovo neprihlási dieťa na stravu – nebude dieťaťu poskytnutá strava.